13/06/2018

Đây là một tính năng mới bao gồm các bản tóm tắt theo mùa hoặc theo tháng, giúp người dùng có thể xem lại những...

25/03/2016

Một năm trước, Facebook bắt đầu ra mắt chức năng On This Day để nhắc một kỷ niệm nào đó của bạn ở quá khứ.

Facebook có chức năng On This Day giúp bạn nhớ lại những kỷ niệm vào ngày này năm trước, hoặc trước nữa. Đôi khi...