Các que diêm được sắp xếp thành phép tính 8 + 3 - 4 = 0 như hình dưới. Bạn chỉ được di chuyển 1 que diêm duy nhất để biến phép tính này thành đúng.

 - Ảnh 2