<<< Quay trở lại
Đáp án: Không có nhân vật nào xuất hiện, cũng không có ông Bụt. Bởi vì ông Bụt có bao giờ hiện ra khi Cám khóc đâu mà chỉ xuất hiện khi Tấm gặp khó khăn thôi.