Cụ thể, đề bài yêu cầu như sau: "Trên đường băng đầu tiên, có 5 người phía trước Hiểu Minh và 5 người phía sau. Có bao nhiêu người trên đường băng?"

Học sinh thực hiện phép tính rằng 5+5+1 và cho kết quả là 11. Tuy nhiên, giáo viên đã gạch sai và không công nhận, vậy đáp án nào mới đúng?

Học sinh lớp 1 làm phép tính '5 + 5 + 1 = 11' bị giáo viên gạch sai, đố bạn biết vì sao? - Ảnh 1
Học sinh lớp 1 làm phép tính "5 + 5 + 1 = 11" bị giáo viên gạch sai, đố bạn biết vì sao? - Ảnh 1