Làm thế nào để 1 + 66 = 66, hãy tìm cách di chuyển 2 que diêm nhé!

 - Ảnh 5