#apple

Có 8 kết quả với Hashtag “apple”

Ơn giời, cuối cùng Apple cũng chịu bán linh kiện rời để khách hàng tự sửa chữa rồi

Ơn giời, cuối cùng Apple cũng chịu bán linh kiện rời để khách hàng tự sửa chữa rồi