#BILL GATES

Có 4 kết quả với Hashtag “BILL GATES”

các con nhà Bill Gates không được dùng điện thoại cho tới năm 14 tuổi

các con nhà Bill Gates không được dùng điện thoại cho tới năm 14 tuổi