# Bộ trưởng bộ GD&ĐT

Có 2 kết quả với Hashtag “ Bộ trưởng bộ GD&ĐT”

Bộ GD&ĐT điều chỉnh về thời gian kết thúc năm học và phương pháp thi cho học sinh vùng dịch

Bộ GD&ĐT điều chỉnh về thời gian kết thúc năm học và phương pháp thi cho học sinh vùng dịch