# cười té ghế# cười té ghế

...

Đột kích sổ đầu bài, cười té ghế với những lý do khiến các teen từng chễm chệ "ngồi sổ"

Ai là "thánh nhọ" đã từng ngồi trong sổ đầu bài vì những lý do hài té ghế thì giơ tay nào?