...

"Lemỏn" là gì mà hội GenZ dạo này hay dùng thế?

Không muốn "tối cổ" thì hãy cập nhật nhanh từ mới mà hội GenZ đang sử dụng khắp chốn khắp nơi nhé!