...

Cười bò với màn phiên âm từ tiếng Anh sang tiếng Việt, đến dân chuyên Anh cũng không dịch nổi

Màn phiên âm từ tiếng Anh sang tiếng Việt dưới đây khiến cả dân chuyên tiếng Anh cũng không dịch nổi.