#TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

Có 3 kết quả với Hashtag “TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC”

Xây dựng trường học hạnh phúc: Bắt đầu từ người thầy

Xây dựng trường học hạnh phúc: Bắt đầu từ người thầy

  • Giáo dục và hạnh phúc

    Từ năm 2019, Bộ GD&ĐT triển khai cuộc vận động “xây dựng trường học hạnh phúc”. Để cuộc vận động có hiệu quả thiết thực, không chỉ như một phong trào, cần có những hiểu biết sâu sắc về giáo dục và hạnh phúc, những giải pháp căn cơ, lâu dài.