Trường Đại học sư phạm tuyển sinh trong cả nước, với điểu kiện xét tuyển như sau:Tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên; Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 16,0 điểm trở lên.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm do các trường đại học chủ trì và xét tuyển theo từng ngành.

Tiêu chí xét tuyển chính: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng kết quả thi 3 môn (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2 nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có). Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định mà vẫn còn chỉ tiêu nhưng xét đến mức điểm tiếp theo số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại thì thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ.

Tiêu chí xét tuyển phụ : Thí sinh có điểm môn thi ưu tiên 1 (xem bảng sau) cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh có điểm môn thi ưu tiên 2 (xem bảng sau) cao hơn sẽ trúng tuyển. Xét tiêu chí 2 khi sử dụng tiêu chí 1 mà vẫn còn nhiều thí sinh bằng điểm nhau và số lượng vượt chỉ tiêu cần tuyển. Các môn thi ưu tiên 1 và ưu tiên 2 được qui định trong tổ hợp các môn xét tuyển như sau:

Từ 16 điểm có thể đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Từ 16 điểm có thể đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội 2Từ 16 điểm có thể đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội 3

Từ 16 điểm có thể đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội 4

Từ 16 điểm có thể đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội 5

Từ 16 điểm có thể đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội 6

Từ 16 điểm có thể đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội 7

Từ 16 điểm có thể đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội 8

Từ 16 điểm có thể đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội 9

Từ 16 điểm có thể đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội 10

Nếu sau khi xét đến các tiêu chí phụ mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Sư Phạm Hà Nội sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Ngọc Hà