Thông qua các video clip này, Bộ Y tế và UNICEF mong muốn phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19 cho các bạn nhỏ nói chung và nhóm các bạn khuyết tật (khiếm thính) nói riêng, đồng thời, xây dựng thông điệp tránh sự kỳ thị đối với người nhiễm và người có biểu hiện nghi nhiễm bệnh: Cần hỗ trợ các bạn nhỏ; không có thái độ xa lánh bạn bè nếu bạn mình ho, hắt hơi...