Trang Business Insider cho biết, trong nhóm 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới năm nay, có 224 trường tại Mỹ, 90 trường ở Trung Quốc, 74 trường ở Nhật Bản, và 65 trường tại Anh.

Center for World University Rankings (CWUR) đã dựa trên 8 tiêu chí để thực hiện xếp hạng này, trong đó bao gồm chất lượng giáo dục, công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường, và ảnh hưởng của trường. 

10. Đại học Yale


Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 8
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 8
Xếp hạng về ảnh hưởng: 6
Tổng điểm: 85,83

9. Đại học Princeton


Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 7
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 4
Xếp hạng về ảnh hưởng: 25
Tổng điểm: 88,72

8. Đại học Chicago


Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 6
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 11
Xếp hạng về ảnh hưởng: 16
Tổng điểm: 80,72

7. Đại học California, Berkeley


Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 5
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 6
Xếp hạng về ảnh hưởng: 4
Tổng điểm: 91,53

6. Đại học Columbia


Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 4
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 13
Xếp hạng về ảnh hưởng: 12
Tổng điểm: 94,12

5. Đại học Oxford

Quốc gia: Anh
Xếp hạng trong nước: 2
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 7
Xếp hạng về ảnh hưởng: 11
Tổng điểm: 95,39

4. Đại học Cambridge


Quốc gia: Anh
Xếp hạng trong nước: 1
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 3
Xếp hạng về ảnh hưởng: 8
Tổng điểm: 96,13

3. Học viện Công nghệ Massachusetts


Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 3
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 2
Xếp hạng về ảnh hưởng: 2
Tổng điểm: 97,12

2. Đại học Stanford


Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 2
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 9
Xếp hạng về ảnh hưởng: 3
Tổng điểm: 98,25

1.  Đại học Harvard


Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 1
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 1
Xếp hạng về ảnh hưởng: 1
Tổng điểm: 100

Ngọc Hà (Dịch)

Nguồn: BI