Bạn hãy nhìn vào bài tập 2 và điền chữ "c/k/qu" thích hợp để cụm từ "... ua ... ềnh" có nghĩa.

 - Ảnh 1