Cụ thể, đề bài yêu cầu như sau: Hiểu Minh và 4 bạn cùng lớp cùng đi xem phim, tổng giá xem phim là 20 tệ, vậy mỗi người phải mất bao nhiêu tiền?

 - Ảnh 1