Đề bài: Quan sát hình sau và điền số vào dấu hỏi chấm.

 - Ảnh 1