Bạn Lục Thị Nhung ở Lạng Sơn hỏi: "Anh trai em đi làm thuê cho một công ty tư nhân đã gần một năm nay. Vậy anh trai em có phải ký kết hợp đồng lao động với công ty và có được mua bảo hiểm không?".

Mục "Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội" của Tạp chí Bảo hiểm đã ghi rõ:

1. Thế nào là người lao động và người sử dụng lao động?

+ Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động.
+ Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân thì ít nhất phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.

2. Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

3. Có mấy loại hợp đồng lao động?

Có 3 loại hợp đồng lao động sau:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm.
+ Hợp đồng lao động theo mùa, vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 1 năm.

4 . Những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động phải có những nội dung cơ bản sau:

+ Công việc phải làm.
+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
+ Tiền lương.
+ Địa điểm làm việc.
+ Thời hạn hợp đồng.
+ Điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
+ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với người lao động.

Vậy, anh trai bạn Lục Thị Nhung cần yêu cầu công ty ký kết hợp đồng lao động để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động cũng như người sử dụng lao động. Nếu làm việc lâu dài thì anh trai bạn đề nghị công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để yên tâm làm việc đạt năng suất, hiệu quả cao.

P.V
(Theo Tạp chí Bảo hiểm)

 

Quyền của người lao động (NLĐ) khi tham gia BHXH được quy định như thế nào?Theo quy định tại Điều 15

Luật BHXH, NLĐ khi tham gia BHXH có các quyền sau:

+ Được cấp sổ BHXH;

+ Nhận sổ BHXH khi không còn làm việc;

+ Nhận lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời;

+ Hưởng BHYT trong các trường hợp: Đang hưởng lương hưu; Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

+ Uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH;

+ Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng BHXH của người lao động; yêu cầu tổ chức BHXH cung cấp về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện BHXH.

+ Khiếu nại, tố cáo về BHXH;

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.Trách nhiệm của NLĐ khi tham gia BHXH được quy định như thế nào?NLĐ tham gia BHXH có trách nhiệm:Đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH; Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ BHXH; Bảo quản sổ BHXH theo đúng quy định; Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.Ngoài ra, NLĐ tham gia BHXH còn có trách nhiệm đăng ký thất nghiệp với tổ chức BHXH; Thông báo hằng tháng với tổ chức BHXH về việc tìm kiếm việc làm, nhận việc làm hoặc tham gia khóa học nghề phù hợp trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tổ chức BHXH giới thiệu.