Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bảo Bối
9 đồng chí vừa được hiệp thương cử bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn.

Ngày 27/12, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa IX, các đại biểu đã hiệp thương cử bổ sung 20 đồng chí tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bổ sung 9 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 1

9 đồng chí được hiệp thương cử bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm:

- Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam;

- Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam;

- Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam;

- Đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Đồng chí Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam;

- Đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

- Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh;

- Đồng chí Nguyễn Văn Pha, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Căn cứ cơ cấu thành phần tham gia Phó Chủ tịch không chuyên trách đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua, đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được hiệp thương cử bổ sung là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

9 nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2023

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa IX, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có nhấn mạnh tới 9 nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2023.

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 2

Theo đó, trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung quán triệt, hướng dẫn, triển khai trong hệ thống để hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó tập trung triển khai các nội dung trọng tâm:

1. Tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; trên cơ sở đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

2. Xây dựng các đề án, văn bản trình Ban Bí thư Trung ương Đảng: (1) Chỉ thị về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; (2) Đề án "Tổ chức giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 07 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 02 tỉnh/Khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ 2"; (3) Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

3. Tiến hành tổng kết, sơ kết các văn bản, đề án của Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: (1) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; trên cơ sở đó, đề xuất nâng tầm, mở rộng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; (2) Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (3) Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án về "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay"; (4) Tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo số 150-TB/TW ngày 25/12/2013 của Ban Bí thư về xây dựng cốt cán phong trào và chính sách đối với cốt cán phong trào trong các tôn giáo.

4. Tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ Vì người nghèo, nguồn cứu trợ Trung ương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" và công tác chăm lo người nghèo, công tác cứu trợ.

5. Tập trung triển khai hoàn thành nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; triển khai Quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức tư vấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

6. Thực hiện có hiệu quả, thực chất, có trọng tâm công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đến với Đảng, Nhà nước; củng cố, phát huy đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước.

7. Tập trung triển khai các nhiệm vụ khoa học; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận các cấp. Triển khai hoàn thành Đề tài Khoa học Công nghệ cấp quốc gia: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để Nhân dân làm chủ trong thời ký phát triển mới của đất nước.

8. Triển khai thực hiện Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; công tác dân tộc, tôn giáo.

9. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Khởi công xây dựng công trình lưu niệm Anh hùng Phan Đình Giót

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), sáng nay (25/2/2024), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn và khởi công xây dựng Công trình lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Đình Giót.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Tháng Thanh niên là trung tâm của phong trào Thanh niên tình nguyện""

Phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn đoàn viên, thanh niên phát huy thật tốt trên các vị trí công tác của mình, đóng góp quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị mình và của cả nước.