Các que diêm được sắp xếp thành phép tính 8 + 3 - 4 = 0 như hình dưới. Bạn chỉ được di chuyển 1 que diêm duy nhất để biến phép tính này thành đúng.

Biến phép tính
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Di chuyển que diêm nằm ngang ở số 4 thành nằm dọc, nối với que diêm trên nó. Phép tính mới sẽ là: 8 + 3 - 11 = 0.

Biến phép tính

Bạn có cách di chuyển nào khác không, hãy chia sẻ với chúng mình nhé!