Cụ thể, chương trình Đường lên đỉnh Olympia hỏi thí sinh như sau: Hình phẳng bên dưới có bao nhiêu đường tròn?

 - Ảnh 1