Theo bạn cuộn giấy nào có lõi lớn hơn?

 - Ảnh 1

A. Cuộn bên trái

B. Cuộn bên phải

C. Cả hai cuộn lớn như nhau