Đố bạn có bao nhiêu con khỉ nếu có 7 con trước mặt, 9 con phía sau, đáp án không phải 16
Đố bạn có bao nhiêu con khỉ nếu có 7 con trước mặt, 9 con phía sau, đáp án không phải 16