Chặt không đứt.

Bứt không rời.

Phơi không khô.

Chụm không đỏ.