Một người đang ngồi nhưng ngay cả khi họ đứng lên, bạn cũng không thể chiếm chỗ của họ. Người này đang ngồi ở đâu?

 - Ảnh 1