Giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân

Đức Trọng
Sáng 4/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đổi mới GD&ĐT chủ trì phiên họp của Ủy ban về "Đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2023, tầm nhìn tới năm 2045".

Cùng dự Phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, cùng các thành viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và một số địa phương tiêu biểu.

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Vừa qua, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện Đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 và có Báo cáo trình Ban cán sự Đảng Chính phủ để trình sang Bộ Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Chủ trì Phiên họp Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non"

Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả 10 năm đổi mới giáo dục cho thấy, chúng ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi; duy trì vững chắc, từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới; chất lượng giáo dục phổ thông đại trà và mũi nhọn có chuyển biến tốt. Đổi mới giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp gắn với tăng cường tự chủ đã có chuyển biến tích cực, đào tạo gắn kết hơn với nhu cầu thị trường lao động; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu đổi mới căn bản đối với giáo dục và đào tạo đã được thực hiện tích cực với giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trong 10 năm qua.

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

Thủ tướng khẳng định, giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. Giáo dục mầm non là bậc học dành cho lứa tuổi nhỏ nhất trong tiến trình phát triển của con người. Xây dựng, phát triển con người cần phải được đặt nền móng từ những năm đầu đời. Luật Giáo dục 2019 khẳng định: "GDMN là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân; GDMN nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam". Bậc học Giáo dục mầm non cần tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới căn bản và cũng để đảm bảo giáo dục được đổi mới toàn diện theo đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng cũng cho biết, vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết đã tiếp tục khẳng định các quan điểm nhân văn của Đảng về chính sách xã hội, trong đó có chính sách về giáo dục để phục vụ cho phát triển con người. Một trong những mục tiêu đến năm 2030 được đặt ra trong Nghị quyết là "Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi...".

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị

Triển khai hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tích cực triển khai nhiều nội dung về đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới - giai đoạn với bối cảnh mới và những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đang tiếp tục được đổi mới.

Tại phiên họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045", các thành viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương đã thảo luận và cho ý kiến về báo cáo này.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi báo cáo về đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi báo cáo về đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Chia sẻ về mục tiêu phát triển giáo dục mầm non, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cho biết: Đến năm 2030, giáo dục mầm non tập trung vào 3 mục tiêu.

Thứ nhất là đổi mới Chương trình GDMN theo tiếp cận năng lực, tôn trọng quyền của trẻ em, dựa trên trục tình cảm - xã hội phù hợp với tâm sinh lý độ tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, đặt nền móng để hình thành những giá trị cốt lõi của con người Việt Nam.

Thứ hai, tăng cơ hội tiếp cận GDMN có chất lượng cho trẻ em mầm non thông qua thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo; nâng cao cơ hội tiếp cận và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em nhà trẻ và nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong các cơ sở GDMN.

Thứ ba, ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển GDMN vùng khó khăn, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư; coi trọng phát triển giáo dục hoà nhập và vấn đề công bằng trong xây dựng, triển khai các chính sách nhà nước dựa trên quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Để thực hiện mục tiêu phát triển GDMN, cần triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất: Thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo theo yêu cầu tại Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá 13.

Thứ hai, đổi mới Chương trình GDMN nhằm hiện thực hóa đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW của Đảng và Luật Giáo dục 2019.

Thứ ba, phát triển GDMN vùng khó khăn, khu công nghiệp, khu chế xuất và nơi tập trung đông dân cư.

Thứ tư, hỗ trợ cơ sở GDMN để giáo dục hòa nhập cho trẻ yếu thế, trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Thứ năm, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phát triển GDMN; sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đầu tư và việc huy động, kết nối nguồn lực xã hội để phát triển GDMN; đặc biệt quan tâm chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; ưu tiên ngân sách chi cho phát triển GDMN.

Thứ sáu, đầu tư, bổ sung các điều kiện bảo đảm để thực hiện mục tiêu “chất lượng, công bằng, hòa nhập”.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc phát triển GDMN.

Thứ tám, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương; phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc phát triển GDMN.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.