Không biết ba ngày đó là ba ngày gì nhỉ?
Không biết ba ngày đó là ba ngày gì nhỉ?