Cái gì có đến hai chân,

Em học em vẽ chẳng hề bỏ quên?