Theo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội, mức thu học phí đối với khu vực thành thị là 110.000 đồng/tháng/học sinh (năm học trước là 80.000 đồng/tháng/học sinh), nông thôn là 55.000 đồng/tháng/học sinh (năm học trước là 40.000 đồng/tháng/học sinh), miền núi là 14.000 đồng/tháng/học sinh (năm học trước là 10.000 đồng/tháng/học sinh).

Năm học tới, học phí các trường công lập Hà Nội sẽ tăng gần 40% 1

Như vậy, so với năm học trước, ở khu vực thành thị tăng 30.000 đồng/tháng/học sinh; khu vực nông thôn tăng 15.000 đồng/tháng/học sinh; khu vực miền núi tăng 4.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần. Đến năm 2020 - 2021, mức học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung học phí 2015 - 2016 quy định tại Nghị định số 86 của Chính phủ đối với khu vực thành thi, nông thôn và 50% đối với khu vực miền núi.

Theo Nghị định số 86, khung thu học phí với các cấp học mầm non và phổ thông năm 2015 - 2016 khu vực thành thị cao nhất là 300.000 đồng/ tháng/ học sinh. Khu vực nông thôn là 120.000 đồng/ tháng/ học sinh. Khu vực miền núi là 80.000 đồng/ tháng/ học sinh.

UBND TP. Hà Nội khẳng định mức tăng học phí này phù hợp với khả năng chi trả của người dân thành phố. UBND TP Hà Nội cũng khẳng định mức thu học phí năm 2017-2018 của Hà Nội thấp hơn mức thu bình quân của các tỉnh thành phố như Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định.

Với mức thu học phí mới, tổng số thu học phí của Hà Nội sẽ là 653.339 tỉ đồng, tăng 178.209 tỉ so với so với năm trước.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã yêu cầu các trường công lập phải thực hiện công khai mức thu học phí theo năm học, tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý chặt chẽ các khoản thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện để công khai minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Ngọc Hà