Nước nào có nhiều thủ đô nhất thế giới?
Nước nào có nhiều thủ đô nhất thế giới?