Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên thế giới.

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019, góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong toàn xã hội, thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, ngày 09/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 28/UBND-KT về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc tắt hết các bóng đèn điện, thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở làm việc, bóng đèn quảng cáo, bóng đèn trang trí, đèn chiếu sáng ở nơi công cộng, đồng thời vận động Nhân dân tự giác tắt hết bóng đèn điện, thiết bị điện không cần thiết trong gia đình vào thời điểm Giờ Trái đất từ 20h30-21h30 ngày 30/3/2019.

Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện phát động, hưởng ứng chiến dịch vào ngày 9-3 tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; phối hợp tổ chức đêm sự kiện Giờ trái đất 2019, từ 20h-21h30 ngày 30/3, tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Để thực hiện tốt chiến dịch, thành phố đã phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành. Cụ thể, Sở Công Thương Hà Nội là đơn vị thường trực, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tham mưu thành phố xây dựng kế hoạch tham gia chiến dịch; phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công Thương), Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện này. Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện công tác truyền thông về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, dán áp phích tuyên truyền về Chiến dịch Giờ trái đất 2019...