Có lẽ nào đó là chiếc bút không?
Có lẽ nào đó là chiếc bút không?