Theo tin giáo dục hôm nay, về cách tính xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT đã hướng dẫn: Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học (trừ các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên) được xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo 23 lĩnh vực đào tạo thay thế, quy định việc xác định chỉ tiêu theo 7 khối ngành trước đây để hướng tới nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo, gắn với năng lực đào tạo chuyên môn trong phạm hoạt động nghề nghiệp, khoa học và công nghệ, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và Nghị định 99 của Chính phủ.

Tin GD hôm nay – Bộ GD&ĐT: Quy định cách tính chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, Thạc sĩ, tiến sĩ - Ảnh 1

Hơn nữa, trong 23 lĩnh vực có 22 lĩnh vực đã được quy định trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp II thuộc Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, còn quy định “lĩnh vực khác” (quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư) cho phép các cơ sở đào tạo phát triển các chương trình đào tạo liên ngành đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đối với lĩnh vực Nghệ thuật và nhóm ngành Đào tạo giáo viên của cơ sở đào tạo được xác định tối đa không vượt quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy theo từng lĩnh vực đào tạo (theo từng ngành đào tạo đối với nhóm ngành Đào tạo giáo viên) trình độ đại học của cơ sở đào tạo (quy định trước là 30%).

Để nâng cao chất lượng tuyển sinh đào tạo từ xa, Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT đã có quy định cụ thể trong xác định chỉ tiêu đào tạo từ xa trình độ đại học.

Tin GD hôm nay – Bộ GD&ĐT: Quy định cách tính chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, Thạc sĩ, tiến sĩ - Ảnh 1

Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học hàng năm của cơ sở đào tạo được xác định theo từng lĩnh vực đào tạo từ xa và tính tối đa bằng tổng quy mô đào tạo từ xa xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của từng lĩnh vực, đáp ứng đồng thời các tiêu chí số sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học trên một giảng viên quy đổi theo lĩnh vực đào tạo và tiêu chí số sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học trên một cán bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ chuyên trách về đào tạo từ xa theo quy định tại Thông tư, trừ đi tổng quy mô sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học thực tế đang đào tạo tại cơ sở đào tạo và các trạm đào tạo từ xa của lĩnh vực đào tạo tương ứng, cộng thêm số sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm tuyển sinh của lĩnh vực đào tạo đó.

Tin giáo dục hôm nay được biết, Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT cũng hướng dẫn về cách tính và xác định chỉ tiêu trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Cụ thể: Chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ được xác định thống nhất về năng lực hướng dẫn của giảng viên đã được quy định tại các Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học....