Đề bài có nội dung: Có 6 cái cốc xếp liên tiếp, 3 cái đựng nước và 3 cái rỗng. Di chuyển một chiếc cốc để các cốc đựng nước và cốc rỗng xen kẽ nhau.

 - Ảnh 1