Câu hỏi yêu cầu người chơi phải sắp xếp lại có nội dung như sau với lời gợi ý: "Một câu người ta thường hay chúc nhau đầu năm?"

a / ư / h / i / t / ơ / a / h / v / n / k / g / g / n / n / h / n