Ở phần thi Khởi động 90 giây, cuộc thi quý I, năm thứ 22 có xuất hiện câu hỏi đơn giản: Số một nghìn tỷ gồm bao nhiêu chữ số không?

 - Ảnh 1