Trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia 17, Tuần 3, Tháng I, Quý II có hỏi:

Hiện nay tổng số tuổi của 4 anh em Kiệt, Thảo, Dũng, Hà kém mẹ 15 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa, tổng số tuổi của 4 anh em sẽ bằng tuổi của mẹ?