Thêm cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng.

 - Ảnh 2