Triển lãm giới thiệu gần 250 bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tài liệu, hình ảnh trải dài suốt quá trình từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước đến khi thành lập Đảng, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiến hành kháng chiến chống quân xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội... Đây là chương trình thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Giới thiệu gần 250 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 1

Khai mạc triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới".

Triển lãm được chia thành 5 phần chính. Trong đó, phần 1 gồm những hình ảnh tư liệu giai đoạn 1890-1929, từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam.

Giới thiệu gần 250 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 2

Triển lãm giới thiệu gần 250 bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần 2 của triển lãm giới thiệu những năm 1930-1945, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phần 3 là từ năm 1946 đến 1954, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước non trẻ, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Phần 4 tái hiện những năm từ 1955 đến 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho miền Nam, đấu tranh thống nhất đất nước.

Phần 5 trưng bày các hình ảnh tư liệu từ năm 1969 đến nay, gồm hình ảnh về hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong quá trình kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh...

Giới thiệu gần 250 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 3

Khách tham quan triển lãm.

Phát biểu khai mạc tại triển lãm, ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới. Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và đóng góp tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, công bằng, phát triển.

Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới" góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Giới thiệu gần 250 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 4

Những hình ảnh tư liệu tại triển lãm.

Giới thiệu gần 250 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 5

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ Nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về việc thu xếp để Người vào thăm đồng bào, chiến sĩ miền Nam, ngày 10/3/1968

Giới thiệu gần 250 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 6

Bức ảnh nổi tiếng “Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long ghi lại tối 3/9/1960 tại công viên Bách Thảo. Sự kiện lãnh tụ chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và đại hợp xướng hát bài Kết đoàn là dấu ấn đẹp của âm nhạc nước nhà. Vì thế, năm 2014, Thủ tướng quyết định lấy ngày 3/9 là Ngày Âm nhạc Việt Nam.

Giới thiệu gần 250 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu các dân tộc thiểu số tại Giàn hoa Phủ Chủ tịch, ngày 12/3/1961

Giới thiệu gần 250 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các cháu thiếu nhi dũng sĩ diệt Mỹ miền Nam ra thăm miền Bắc tại khu Phủ Chủ tịch, ngày 13/2/1969

Giới thiệu gần 250 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi ở chiến khu Việt Bắc, năm 1953