Theo đó, đối với số lần kiểm tra cho điểm (đầu điểm) thường xuyên và kiểm tra định kỳ, Bộ GD&ĐT hướng dẫn giảm 1/3 số đầu điểm.

Đối với điểm kiểm tra thường xuyên, có ít nhất 1 đầu điểm với môn học 1 tiết trở xuống/tuần; có ít nhất 2 đầu điểm với môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần; có ít nhất 3 đầu điểm với môn học có 3 tiết/tuần trở lên.

Đối với điểm kiểm tra định kỳ, có ít nhất 1 đầu điểm với môn học có 2 tiết trở xuống/tuần và ít nhất 2 đầu điểm với môn học có từ trên 2 tiết/tuần.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý các trường bậc trung học tiếp tục thực hiện công văn sô 4612/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018. Theo đó, tăng cường hoạt động đánh giá thường xuyên đối với học sinh bằng các hình thức: vấn đáp, phỏng vấn, kiểm tra ngắn/nhanh dạng viết hoặc trên máy tính, báo cáo thuyết trình, kết quả/sản phẩm học tập (bài viết, bài tập về nhà, tiểu luận, viết báo cáo,...).

Đối với hoạt động giáo dục nghề phổ thông ở lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, các trường chủ động điều chỉnh nội dung, thời gian dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp với thực tế của cơ sở.

Học sinh Trung học được giảm 1/3 đầu điểm kiểm tra do ảnh hưởng của dịch COVID-19 1

Bộ GD&ĐT giảm 1/3 số lần kiểm tra cho điểm ở học kỳ 2 cho học sinh Trung học.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng có quy định cho phép các trường tổ chức dạy học qua internet và truyền hình có thể tổ chức kiểm tra thường xuyên cho học sinh bằng các hình thức linh hoạt.

Cụ thể, đối với kiểm tra thường xuyên, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ về đánh giá, xếp loại học sinh.

Còn việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ phải được thực hiện khi học sinh trở lại trường, sau đợt nghỉ phòng dịch COVID-19.