Chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia Tháng III, Quý IV hỏi như sau: Hãy tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 5 mà tổng các chữ số của nó là 7?

 - Ảnh 1