Đề bài như sau: Nếu (2, 3 = 1); (3, 4 = 5); (4, 5 = 11) thì (5, 6 = ?). Hãy tìm quy luật và tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm trong một phút.

Câu đố IQ: Nếu (2, 3 = 1); (3, 4 = 5); (4, 5 = 11) thì (5, 6 = ?) - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: 19

Ta có cách giải như sau:

(2x3) - (2+3) = 1

(3×4) - (3+4) = 5

(4×5) - (4+5) = 11

(5×6) - (5+6) = 19