Cách 1: Tắt Wi-Fi Calling và chỉ bật 4G cho kết nối dữ liệu

Bước 1: Tắt Wi-Fi Calling

Settings (Cài đặt) > Chọn Phone (Điện thoại).

Chọn Wi-Fi Calling (Cuộc gọi Wi-Fi).

Tắt công tắc bên cạnh tùy chọn Wi-Fi Calling on This iPhone (Cuộc gọi Wi-Fi trên iPhone này).

Bước 2: Bật 4G cho kết nối dữ liệu

 

Settings (Cài đặt) > Cellular/Mobile Data (Di động) > Cellular Data Options (Tùy chọn dữ liệu di động).

 

Chọn Enable 4G (Bật 4G).

Chọn Data Only (Chỉ dữ liệu).

Cách 2: Cập nhật bản vá từ nhà mạng

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung).

Bước 2: Bây giờ, bạn chọn About (Giới thiệu). Nếu có bản cập nhật khả dụng, bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu xác nhận. Hãy nhấn nút OK và bạn đã hoàn tất.

Cách 3: Đặt lại cài đặt mạng

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > Reset (Đặt lại).

Bước 2: Chọn Reset Network Settings (Đặt lại cài đặt mạng) và xác nhận. Cuối cùng, hãy kiểm tra liệu bạn đã thành công trong việc xử lý vấn đề.