Người lao động.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Người thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT.

Trẻ em dưới 6 tuổi là một trong những đối tượng như vậy.

Người thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT.

Học sinh là một trong những đối tượng như vậy.

Người thuộc nhóm đối tượng phải tự đóng toàn bộ mức đóng BHYT.

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp thuộc nhóm đối tượng này.

Quyền của người tham gia BHYT

1. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng BHYT.

2. Lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu theo quy định của Luật BHYT.

3. Được khám bệnh, chữa bệnh.

4. Được tổ chức BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ BHYT.

5. Yêu cầu tổ chức BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYTvà cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ BHYT.

6. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế

1.Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.

2. Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế.

3. Thực hiện các quy định tại Điều 28 của Luật này khi đếnkhám bệnh, chữa bệnh.

4. Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh.

5.Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần chi phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

PV