Câu hỏi có nội dung như sau: Có năm chị em gái trong một căn phòng: An đang đọc sách, Mai nấu ăn, Linh chơi cờ, Hương giặt đồ. Hỏi: Người em thứ năm đang làm gì?

 - Ảnh 2