Hà Nội

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với Tết Dương lịch, người lao động làm việc tại công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thưởng bình quân 900.000 đồng/người; công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước là 500.000 đồng/người; doanh nghiệp doanh nhân là 670.000 đồng/người; khối doanh nghiệp FDI là 650.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch, mức thưởng bình quân tại công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 3,2 triệu đồng/người; công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước là 3,4 triệu đồng/người; doanh nghiệp doanh nhân là 3,7 triệu đồng/người; khối doanh nghiệp FDI là 4,2 triệu đồng/người.

TP.HCM

Theo thông tin từ ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, người lao động thành phố hưởng mức thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân hơn 4 triệu đồng. Trong đó, người lao động làm việc tại khu vực doanh nghiệp nhà nước được thưởng hơn 2,4 triệu đồng, khu vực doanh nghiệp dân doanh hơn 2,3 triệu đồng và khu vực doanh nghiệp FDI là hơn 5,4 triệu đồng.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán 2022, mức thưởng bình quân hơn 8,8 triệu đồng; trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước hơn 7,5 triệu đồng, khu vực doanh nghiệp dân doanh hơn 7,6 triệu đồng và khu vực doanh nghiệp FDI thưởng hơn 8,9 triệu đồng.

 - Ảnh 2

Ninh Bình

Ở khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân 442 nghìn đồng/người, thưởng Tết Nguyên đán bình quân 8,6 triệu đồng/người.

Ở loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân 2,1 triệu đồng/người, dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2022 bình quân 6,4 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân 10,5 triệu đồng/người và thưởng Tết Nguyên đán 2022 cũng tương tự.

Quảng Ninh

Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng Tết Dương lịch cho người lao động cao nhất là 4 triệu đồng/người và thấp nhất là 100 nghìn đồng. 

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 24 triệu đồng; thấp nhất là 500 nghìn đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 82,5 triệu đồng, thấp nhất là 3 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 50 nghìn đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch, cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 6 triệu đồng/người, thấp nhất 50 nghìn đồng/ người. Mức thưởng Tết Âm lịch, cao nhất là 235,2 triệu đồng thuộc về một công ty chuyên sản xuất dầu ăn, mức thấp nhất là 200 nghìn đồng thuộc về một công ty may mặc.

 - Ảnh 2

Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên - Huế có mức thưởng Tết 2022 cao nhất là 163 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Ở loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2022 có mức bình quân là 7,49 triệu đồng/người. Còn dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2022 bình quân 5,63 triệu đồng/người.

Ở loại hình doanh nghiệp công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2022 có mức bình quân 2,84 triệu đồng/người, thưởng Tết Nguyên đán 2022 bình quân 7,72 triệu đồng/người.

Ở loại hình doanh nghiệp dân doanh, dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2022 có mức bình quân 610 nghìn đồng/người, thưởng Tết Nguyên đán 2022 bình quân 7,76 triệu đồng/người.

Ở loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2022 có mức bình quân 370 nghìn đồng/người, thưởng Tết Nguyên đán 2022 bình quân 4,47 triệu đồng/người.

Bình Dương 

Tại tỉnh Bình Dương, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 300 triệu đồng, thấp nhất là 4,42 triệu đồng.

Theo đại diện ở LĐ-TB&XH Bình Dương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mức thưởng Tết năm 2022 thấp hơn năm 2021. Tết Nguyên đán năm nay, mức thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng/người thuộc một doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 6,2 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Báo cáo từ các doanh nghiệp cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán trung bình là 7,2 triệu đồng/người, thấp nhất là 4,42 triệu đồng. Tết Dương lịch thưởng trung bình là 1 triệu đồng, thấp nhất là 50.000 đồng/người.

Đà Nẵng

Về mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022, đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 11,25 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Về mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 1,075 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 1,432 tỉ đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất là 768.000 đồng.