Khối C gồm những môn xã hội: Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Những môn này thiên về viết lách và học thuộc, đòi hỏi học sinh chăm chỉ, có trí nhớ tốt, tu duy, khả năng tổng hợp và phân tích.

Việc tuyển sinh đầu vào của các trường quân đội thi khối C khá khắt khe. Mỗi trường có những chỉ tiêu tuyển sinh khác nhau theo quy định và điều kiện riêng.

Trong đó, chỉ có trường Đại học Chính trị và Học viện Biên phòng là các trường quân đội thi khối C. Cả hai trường cũng chỉ tuyển thí sinh nam trên cả nước.

Cụ thể:

1. Trường Đại học Chính trị 

Trường Đại học Chính trị chỉ đào tạo ngành duy nhất là ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Phương thức tuyển sinh của Đại học Chính trị năm 2021 là xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương);

Đại học Chính trị phân bố chỉ tiêu cho các tổ hợp xét tuyển khối C như sau:

- Đối với thí sinh nam miền Bắc: Tổ hợp C00 có 269 chỉ tiêu

- Đối với thí sinh nam miền Nam: Tổ hợp C00 có 145 chỉ tiêu

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Chính trị năm 2021.
Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Chính trị năm 2021.

Thí sinh phải để nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1). Trong xét tuyển đợt 1, trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao, sử dụng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển làm các tiêu chí phụ để xét tuyển, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Nhà trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét quyết định.

Trường Đại học Chính trị chỉ tuyển thí sinh nam.
Trường Đại học Chính trị chỉ tuyển thí sinh nam.

2. Học viện Biên phòng

Học viện Biên phòng tuyển sinh ngành Biên phòng và ngành Luật với thí sinh khối C. Phương thức tuyển sinh của Học viện Biên phòng năm 2021 là xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương);

Học viện Biên phòng phân bố chỉ tiêu cho các tổ hợp xét tuyển khối C năm 2021 như sau:

- Ngành Biên phòng:

+ Đối với thí sinh nam miền Bắc: Tổ hợp C00 có 66 chỉ tiêu

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế): Tổ hợp C00 có 06 chỉ tiêu

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5: Tổ hợp C00 có 20 chỉ tiêu

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7: Tổ hợp C00 có 25 chỉ tiêu

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9: Tổ hợp C00 có 29 chỉ tiêu

- Ngành Luật:

+ Đối với thí sinh nam miền Bắc: Tổ hợp C00 có 14 chỉ tiêu

+ Đối với thí sinh nam miền Bắc: Tổ hợp C00 có 06 chỉ tiêu

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Biên phòng năm 2021 
Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Biên phòng năm 2021 

Thí sinh phải để nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1). Trong xét tuyển đợt 1, trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.

Trong xét tuyển đợt 1, học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường;

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định.

Tương tự, Học viện Biên phòng cũng chỉ tuyển thí sinh nam.
Tương tự, Học viện Biên phòng cũng chỉ tuyển thí sinh nam.