Đố bạn: Cái gì ăn trong bỏ ngoài, ăn ngoài bỏ trong?
Đố bạn: Cái gì ăn trong bỏ ngoài, ăn ngoài bỏ trong?