Một câu đố tiếng Việt có nội dung:

Còn sắc nhảy nhót lùm cây,

Mất sắc lên chín tầng mây cao vời, là chữ gì?